W&T professionalisering

1-10-2015

 

De laatste jaren zijn er diverse instanties en instellingen die zich richten op wetenschap en technologie en het onderwijs. Daarnaast zijn er initiatieven die via websites de implementaite en professionalisering ondersteunen. Hieronder een selectie.

​ ​Biologie Plus
PicBiologiePlus.jpgBiologie Plus inspireert, motiveert en enthousiasmeert om natuur, wetenschap en techniek op praktische, boeiende en duurzame wijze in de klas te brengen. Zo kun je je laten inspireren door Biologie Plus online, met motiverende en hands-on trainingen, concrete en toepasselijke lessen of door naar de grootste landelijke NWT-conferentie voor het basisonderwijs te gaan. Als school kun je samen met Biologie Plus een eigen leerplan natuur, wetenschap en techniek neerzetten.
Dewebsite biedt diverse (deels gratis) lessen en lesideeën als download en in een basisklapper voor direct gebruik in de klas. Daarnaast is er een twee wekelijkse nieuwsbrief met lesideeën gekoppeld aan de actualiteit.
 
​ ​(Stichting) C3
PicC3.jpgStichting C3 brengt chemie tot leven en geeft jongeren de kans hun talenten in de chemie te ontdekken. Met C3 kan iedereen ervaren wat chemie is, wat je ermee kunt en hoe chemie bij het leven hoort. Kinderen ontdekken al op jonge leeftijd hoe leuk chemie is en middelbare scholieren krijgen een goed beeld wat de beroepen in de chemische sector inhouden. C3 bereikt de jongeren voornamelijk via het onderwijs en hanteert een ketenaanpak: van basisschoolkinderen tot middelbare scholieren (vmbo tot vwo, onderbouw tot bovenbouw).
Voor het basisschool ontwikkelt C3 diverse (les)materialen voor kinderen en volwassenen (zoals de bekende proevenwaaier), zodat kinderen op een speelse manier kennis maken met chemie, wetenschap en technologie. C3 stimuleert leerkrachten, pedagogische medewerkers en ouders om een les, activiteit of evenement te organiseren waarin kinderen kennis maken de chemie in hun dagelijks leven. De C3-(les)materialen gaan uit van onderzoekend en ontwerpend leren. Stichting C3 verzorgt ook scholing voor leerkrachten, om hen inspiratie te geven hoe je les onderzoekend en ontwerpend leren kunt vormgeven.
​ ​Ecent
PicEcent.jpgECENT helpt lerarenopleiders in het uitwisselen van praktijkervaringen, opleidingsplannen en onderzoeksresultaten. Het helpt studenten in hun opleiding en docenten in hun professionele ontwikkeling. De 3 speerpunten van ECENT zijn professionalisering, leergemeenschappen en expertisesysteem. Het expertisecentrum maakt uitwisseling mogelijk van verschillende soorten inhoud, zoals opleidingsmateriaal van opleiders voor collega's, experimenten van docenten en lerarenopleiders, promotieonderzoeken en vakliteratuur. Ecent richt zich daarbij op basisonderwijs, VO, (V)MBO en aansluitend op lerarenopleidingen (Natuuronderwijs en techniek aan de PABO's, Natuurwetenschappen en techniek aan de tweedegraadsopleidingen en eerstegraadsopleidingen).
​ ​Elwier
PicElwier.jpgELWIeR is het expertisecentrum lerarenopleiding wiskunde en rekenonderwijs en biedt ondersteuning aan de lerarenopleidingen wiskunde en rekenen in Nederland. Deze ondersteuning wordt georganiseerd vanuit drie samenwerkingsverbanden/koepels, te weten Panama voor pabo, SLW voor tweedegraads lerarenopleiding en Vadiwulo voor eerstegraads lerarenopleiding.
​ ​Kennislink
PicKennislink.jpgOp de populair-wetenschappelijke website Kennislink wordt wetenschappelijke informatie op een heldere manier uitgelegd. Kennislink brengt naast recent nieuws uit de wetenschap ook achtergrondartikelen en vakoverstijgende thema's waarin dieper op onderwerpen wordt ingegaan en deze vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken worden belicht. Door middel van informatieve grafieken, fotoreportages, film en geluid wordt de wetenschap zo helder mogelijk in beeld gebracht en middels discussies en peilingen kunnen de lezers daarop reageren. Verder zijn er gastcolumns over wetenschap in de actualiteit of het alledaagse leven.
Kennislink is een uitgave van de Stichting Nationaal Centrum voor Wetenschap en Technologie (NCWT) en wordt mogelijk gemaakt door inhoudelijke en/of financiële bijdragen van onder andere het publiek, het bedrijfsleven, vanuit fondsen en het ministerie van OCW. Kennislink wordt mede mogelijk gemaakt door de bijdragen van de Nederlandse universiteiten, wetenschappelijke organisaties en een groot aantal andere partijen op het gebied van wetenschap en techniek​.​
​ ​LEMM
PicLEMM.jpgHet Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken (LEMM) is een samenwerkingsverband van de Interfacultaire Lerarenopleidingen van de Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit (Onderwijscentrum), Domein Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam en IPABO Amsterdam/Alkmaar. In de projecten en activiteiten van het expertisecentrum participeren opleiders van verschillende andere lerarenopleidingen in Nederland. Doel van het centrum is het ontwikkelen, bijeenbrengen, delen en toepassen van vakdidactische kennis ten aanzien van de schoolvakken aardrijkskunde, economie, geschiedenis, maatschappijleer en kunsttheorie.
​ ​LEONED
PicLeoned.jpgHet Landelijk Expertisecentrum Opleidingen Nederlands en Diversiteit (LEONED) maakt zich sterk voor meer en beter taalontwikkelend onderwijs in Nederland en Vlaanderen. Binnen de lerarenopleidingen zou taalvaardigheid en taalontwikkelend lesgeven als een rode draad door alle curricula moeten lopen, zodat leraren optimaal voorbereid worden op het geven van taalgericht vakonderwijs. LEONED werkt met het kennisplatform 'De Taalontwikkelende Leraar' voor de docenten en studenten van alle lerarenopleidingen (pabo, de tweedegraads en eerstegraads lerarenopleiding).
​ ​NIBI
PicNibi.jpgNIBI is het Nederlands instituut voor biologie. Het is de beroepsvereniging van ruim 5500 wetenschappers, docenten, ondernemers, beleidsmakers en studenten, die biologische kennis ontwikkelen en toepassen. NIBI wil biologische kennisontwikkeling bevorderen, het biologieonderwijs verbeteren, toepassing van biologische kennis stimuleren, maatschappelijk draagvlak voor kennisontwikkeling en toepassing daarvan versterken en de keuze voor een opleiding en carrière in de biowetenschappen bevorderen. NIBI organiseert samenwerking, geeft Bionieuws uit, geeft beleidsadvies, organiseert nascholing en trainingen, realiseert projecten en neemt onder andere initiatief in het Overleg Hoger Onderwijs Biowetenschappen.
NVON
PicNvon.jpgDe NVON is een vrijwilligersvereniging die de vakinhoudelijke belangen behartigt van het onderwijs in de natuurwetenschappen. De NVON kent zes secties; biologie, natuurkunde, scheikunde, anw, toa's en vmbo. Verder zijn er bestuurscommissies en werkgroepen. Allemaal zijn ze bezig om op onderwijskundig gebied belangen van de natuurwetenschappen te behartigen. Dit gebeurt onder andere door middel van het uitbrengen van adviezen aan de overheid en onderwijsinstellingen en door deel te nemen aan commissies en overlegplatforms.
​ ​Paboweb - Doorkijkjes W&T - Korte portretten van de pabo's
PicPBT.jpgVanaf maart 2015 is gestart met de zogenaamde werkbezoeken van de projectleider W&T bij de verschillende pabo’s. Doel is het halen en brengen van informatie over het W&T project in de betreffende pabo. Van deze werkbezoeken worden korte portretten/doorkijkjes gemaakt die via paboweb gedeeld worden met collega's en andere stakeholders.
​ ​Platform Béta techniek
PicPBT.jpgHet Platform Bèta Techniek heeft als opdracht zorg te dragen voor een goede beschikbaarheid van bètatechnici en zo een bijdrage te leveren aan de Nederlandse kenniseconomie. Technologie en economie vinden elkaar in het containerbegrip 'kenniseconomie'. Voor deze kenniseconomie is behoefte aan een sterk en groot aanbod aan technisch en exact opgeleide jongeren.
Voor alle onderwijsvormen zijn er programma's waarin wetenschap en technologie centraal staan. Onder andere de wetenschapsknooppunten, kenniscentra en talentenkracht komen hieruit voort.
​ ​TalentenKracht
PicTalentenkracht.jpgTalentenKracht is een onderzoekprogramma van zeven universiteiten naar de talenten van kinderen (3-14 jaar) op het gebied van wetenschap en techniek. Het is opgezet om professionals en ouders de inzichten en instrumenten te geven voor deze talentontwikkeling. Aan dit programma werkt een grote groep wetenschappers mee vanuit verschillende achtergronden zoals pedagogiek, neuro- en ontwikkelingspsychologie, onderwijskunde, reken- en science-educatie en taalverwerving. Daarnaast zijn ouders, kinderopvang, scholen en vele andere partijen betrokken.
​ ​Techniektalent.nu
techniektalent.pngTechniekTalent.nu biedt basisscholen praktische ondersteuning in de vorm van kennis, informatie, lesmaterialen en handige tips bij het implementeren van Wetenschap & Techniek in het curriculum.
TechniekTalent.nu is een samenwerkingsverband van technische sectoren, in opdracht van werknemers- en werkgeversorganisaties en heeft als doel jongeren te enthousiasmeren voor de techniek om daarmee technisch talent te winnen voor de technische sectoren.

​ ​TechYourFuture
PicTechYourFuture.jpgTechYourFuture wil de keuze voor techniek stimuleren door W&T te promoten bij leerkrachten, jongeren en ouders. Verder wil men bijdragen aan de professionele ontwikkeling van leerkrachten en scholen op het gebied van wetenschap en technologie door kenniscreatie te stimuleren, partijen te verbinden en expertise te ontsluiten. Er worden allerlei initiatieven ontplooid. Zo zijn er ondersteunings- en nascholingstrajecten voor leraren, wordt er lesmateriaal ontwikkeld en biedt de website ondersteunende informatie voor W&T in het onderwijs.
TechYourFuture is een samenwerking van Saxion, Universiteit Twente en Windesheim.
nieuwsbrief TechYouFuture
​ ​VHTO
PicVHTO.jpgHet landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek zet zich in om de participatie van meisjes en vrouwen aan de wereld van bètawetenschappen, techniek en ICT te vergroten. Ook spant VHTO zich in om vrouwen op de arbeidsmarkt in deze branches te behouden. VHTO richt zich op het onderwijs, arbeidsmarkt en op beleidsmakers en is actief in de hele keten van primair onderwijs tot en met de arbeidsmarkt.
​ ​Wetenschap24.nl/Dekennisvannu.nl
PicDekennisvannu.jpgDeze website is voor verdieping van het wetenschapsnieuws en alles rond wetenschap wat de publieke omroep (NPO) maakt. Hiervoor worden met een kritische blik de ontwikkelingen in de wetenschap gevolgd. De website is een initiatief van de Nederlandse Publieke Omroep, NTR, Vpro, Kennislink en Science center NEMO.