W&T op de stageschool

1-10-2015

De student ziet op de stageschool goede voorbeelden van W&T-onderwijs. Hiertoe werkt de stageschool met een geïntegreerde aanpak van W&T. De pabo kan hieraan bijdragen door gezamenlijk uitvoeren van projecten, passende nascholing en ondersteuning van de school bij het uitvoeren van W&T.

Wat is nodig?Hoe kan het?
Visie in het schoolteam over W&T en passend beleid hieropDe school beseft dat wetenschap een ontdekkingsreis is: nieuwe dingen ontdekken en op zoek gaan naar het waarom achter zaken die we niet begrijpen. Voor de school is dit het uitgangspunt voor het onderwijs.
W&T is ingebed in onderwijs op de stageschoolMet wellicht enige nadruk op de wereldoriënterende vakken, zijn de elementen van W&T verankerd in het curriculum. Door het gehele onderwijsaanbod heen spelen W&T-vaardigheden een r​​​​ol. Er is ook passende aandacht voor techniek en techniek gerelateerde inhoud.
Samenwerking van de school met de pabo en andere externe partners zoals een kenniscentrum W&T en een wetenschapsknooppuntMaak als pabo de samenwerking ook voor de stageschool interessant door bij te dragen bij de implementatie en ondersteuning van W&T in het onderwijs op de stageschool. Maak de school ook attent op de mogelijkheden die kenniscentra en wetenschapsknooppunten bieden. Stimuleer en ondersteun dit als pabo. Van belang is daarbij dat samenwerking misschien bij aanvang wat meer werk kost, maar op den duur juist ook voor de stageschool veel oplevert bij minder belasting. De student kan ook een rol spelen binnen projecten van kenniscentrum en knooppunt. Zie ook Wetenschapsknooppunten en Kenniscentra W&T.
Samenwerking met bedrijven en instellingen uit de schoolomgevingDe stageschool heeft goede afspraken over bezoeken en excursies aan bedrijven en instellingen. Deze zijn niet ad hoc maar opgenomen in het curriculum. Dat betekent dat ze onderdeel zijn van de lessen. Vooraf wordt een excursie ingeleid zodat kinderen weten wat ze kunnen verwachten en wat ze willen onderzoeken. Achteraf worden de ervaringen uitgewisseld en resultaten van onderzoeksvragen met elkaar gedeeld.
Schoolteam heeft deelgenomen aan
(na-)scholing W&T
Het gehele schoolteam toont een positieve houding ten aanzien van W&T. Leraren kunnen kernvaardigheden toepassen in de lessen. Over de verschillende aspecten van W&T is op school basiskennis aanwezig. Het regelmatig volgen van workshops en studiedagen op het gebied van W&T zorgt voor een continue schoolontwikkeling. De pabo kan hieraan een bijdrage leveren.
Stageschool neemt zo mogelijk deel aan ontwikkeltrajecten met onderzoekscomponent vanuit hogeschool of universiteitDe stageschool kan deelnemen aan onderzoek dat door de pabo vanuit een lectoraat wordt uitgevoerd.
De school kan bijvoorbeeld. ook een 'vindplaats' zijn. Dit zijn scholen die werken aan de talentontwikkeling van kinderen aan de hand van Wetenschap en Technologie. Zij hebben deelgenomen aan onderzoek vanuit Talentenkracht.
De school heeft toegang tot en beschikking over materialen die voor onderzoekend en ontwerpend leren noodzakelijk zijnOndersteun als pabo de stageschool bij de invulling van het curriculum met betrekking tot W&T en de mogelijke materialen en middelen die voor onderzoekend en ontwerpend leren gewenst zijn. Zie Voorbeeldlesmateriaal en Handboeken en handreikingen op deze website.
Kinderen worden in de school behandeld als gelijkwaardige partners bij het oplossen van vraagstukkenVoor hun groei is het belangrijk dat kinderen zelfstandig kunnen handelen en denken. In de visie en werkwijze van de school komt dit tot uiting.