Opleidingsvisie

1-10-2015

​​​​​​​​​​​​​​​​​

Aandachtspunten bij het formuleren van een W&T-visie zijn:

 • De ontwikkeling van een nieuwsgierige houding bij studenten, naast vaardigheden en kennis om W&T-onderwijs op de basisschool te kunnen verzorgen.
  Studenten moeten pedagogisch-didactische vaardigheden ontwikkelen om vragen, problemen of behoeften en interesses van leerlingen te signaleren en deze te gebruiken als input voor onderzoekend en ontwerpend leren (OOL)​. Daarnaast moeten zij zelf kennis en vaardigheden opdoen in onderzoeken en ontwerpen.
 • De integratie van W&T met de pedagogische vakken.
 • Aandacht voor onderwijs in samenhang en integratie tussen leergebieden.
  Vragen van kinderen beperken zich vaak niet tot één vakgebied en OOL doet een beroep op taal- en rekenvaardigheden. Ook de 21e eeuwse vaardigheden sluiten hier bij aan.
 • Overzicht hebben over en wendbaar gebruikmaken van kennis van de vakken
  Studenten kunnen zo vragen of problemen die kinderen aandragen verbinden met de kerndoelen voor po en so
 • Voldoende ruimte en tijd in de opleiding en op de stagescholen.
  Studenten moeten goede voorbeelden van W&T-onderwijs zien en ervaren, zowel door de opleidingsdocent, 'peers' als de mentor van de stageschool. Ook moeten ze zelf W&T-onderwijs uitvoeren tijdens de stages.​​​​​​​
Wat is nodig?Hoe kan het?
Een opleidingsvisie op W&T​

Ankerpunten voor W&T zijn de componenten houding, vaardigheden en denkwijzen, en kennis.
Analyseer de bestaande opleidingsvisie op de aanwezigheid van deze componenten. Deze kunnen dienen als aanknopingspunten voor W&T.
Herformuleer de aangetroffen aanknopingspunten of breid ze uit richting W&T.

Vindplaatsen voor de aanknopingspunten zijn bijvoorbeeld:

 • De uitwerking die is gegeven aan de implementatie van de kennisbases (Een goede basis) voor Oriëntatie op jezelf en de wereld en voor Kunstzinnige Oriëntatie.
 • Het beleid rondom lectoraten van de hogeschool voor wat betreft de visie op het instellen van lectoraten binnen de opleiding, de inhoudelijke opdracht van de lectoraten en de verbinding van de lectoraten met opleidingsdoelen voor studenten (student als reflective practitioner).
 • De visie van academische pabo's.
 • Voormalige VTB-Pro of VTB-trajecten waaraan de opleiding heeft deelgenomen.
Creëren van een breed draagvlak

Voor aanpassingen in een opleidingscurriculum is draagvlak nodig onder management en opleidingsdocenten van alle vakken of vaksecties. Reden daarvoor is dat W&T-onderwijs die breedte in zich heeft. W&T-onderwijs, en dus ook het W&T-opleidingsonderwijs vraagt de inzet van verschillende vakken: OJW-vakken, taal, rekenen-wiskunde, kunstzinnige vakken en de pedagogische vakken.

Naast kennis over vakinhoud, vakdidactische aanpakken met pedagogische aspecten, samenhang en integratie van vakken, zullen studenten zich ook zelf moeten bekwamen in het onderzoeks- en ontwerpproces. Vanuit dit perspectief is betrokkenheid van onderzoekers binnen de opleiding (lectoren, aio's) bij het W&T-opleidingsonderwijs gewenst.

Bij het creëren van een breed draagvlak is het wenselijk, zo niet voorwaardelijk, dat docenten van verschillende vakken, onderzoekers binnen de lectoraten en schoolopleiders en mentoren uit de stagescholen hun inbreng hebben in de uitwerking van de W&T-opleidings-visie.

Ook externe instellingen uit de regio zoals bedrijven, VO-scholen en musea kunnen worden betrokken bij de visieontwikkeling. Bij deze externe instellingen zijn volop mogelijkheden voor W&T-onderwijs.

Structuur van de opleidingsvisie

De opleidingsvisie voor W&T kan worden beschreven voor verschillende curriculumaspecten en actoren. Daarbij wordt rekening gehouden met regelgeving en beleidsdocumenten op de verschillende curriculumniveaus.

Curriculumaspecten kunnen worden beschreven aan de hand van het curriculaire spinnenweb. Daarin staan de rationale, de visie en missie van de opleiding ten aanzien van W&T centraal. Vervolgens worden daar doelen, inhoud, type leeractiviteiten, de rol van docenten, onderzoekers ​en mentoren, de tijd, plaats en groeperingsvorm en de manier van evalueren aan toegevoegd.

Actoren die een rol spelen dan wel betrokken kunnen worden bij het W&T-onderwijs worden zichtbaar door gebruik te maken van het systeemspinnenweb.

De beschrijving van de opleidingsvisie representeert het beoogde curriculum. Ze dienen voor docenten als leidraad bij het operationaliseren van W&T-onderwijs in de opleiding (het uitgevoerde curriculum) en zijn gericht op de leerresultaten van student​en (gerealiseerd curriculum) (curriculumrepresentaties).