Nieuwe ontwikkelingen

1-10-2015

 

W&T en 21e eeuwse vaardigheden

Kinderen leven in een samenleving waar in een rap tempo nieuwe kennis wordt gegenereerd waarmee ze flexibel om moeten kunnen gaan. De WRR stelt in zijn rapport dat overzicht van de kennissystemen, van vaardigheden en denkwijzen om flexibel met kennis om te kunnen gaan, maar ook een bepaalde houding, onderdeel zullen moeten zijn van het onderwijsaanbod. W&T sluit daarbij aan. W&T-onderwijs stimuleert en bestendigt een nieuwsgierige, onderzoekende en probleemoplossende ho​​​​​uding bij kinderen. Onderzoekend en ontwerpend leren (OOL) speelt daarbij een belangrijke rol. Daarbij worden 21e eeuwse vaardigheden ontwikkeld zoals samenwerken, communiceren, creativiteit, kritisch denken en ICT-geletterdheid.​

Talentontwikkeling bij W&T

Constructie van mentale modellen manifesteert zich al op jonge leeftijd. Het wordt gevoed door eigenschappen waar ieder jong kind rijk aan is. Een van deze eigenschappen is nieuwsgierigheid, de natuurlijke neiging van (de meeste) kinderen om de omgeving te verkennen, waarmee het door de opgedane ervaringen kennis vergaart. Daarbij is adequate ondersteuning door professionele leraren een cruciale factor. Talent kan worden gedefinieerd als het potentieel om excellentie te ontwikkelen onder normale onderwijsomstandigheden. Talent en excellentie hebben dus zowel met het potentieel van het kind, als met het potentieel van leraren te maken.

W&T-onderwijs is een rijke leeromgeving die ruimte biedt aan talent op cognitief, creatief, sociaal en motorisch gebied. Het nadenken over vragen en problemen, over verklaringen en oplossingen, het samenwerken en een bedacht ontwerp maken, vragen om mentale en fysieke handelingen. W&T-onderwijs richt zich op de cognitieve, creatieve, motorische, sociaal-emotionele en zintuiglijke ontwikkeling van leerlingen. Door op deze aspecten te reflecteren, ontwikkelen leerlingen inzicht in hun eigen competenties en talent(en).

 

Bronnen

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. (2013). Naar een lerende economie. Investeren in het verdienvermogen van Nederland. (WRR-rapportnr. 90). Amsterdam: Amsterdam University Press.

Loohuis, S. (Red.). (2010). Alles is talent. Utrecht: Sardes.

Post, A. (Red.). (2010). TalentenKracht Magazine. Den Haag: Platform Bèta Techniek.

Steenbergen-Penterman, N., Koopmans-van Noorel, A., Smolenaers, L., & Houkema, D. (2012). Kansen voor talent. Enschede: SLO.

www.talentstimuleren.nl

www.talentenkracht.nl