Curriculumkaders

1-10-2015

​​​

Pabo's sluiten aan bij voor hen relevante kaders. Voor de pabo's zijn dat:

  • De competenties die beschreven zijn door de Stichting Beroepskwaliteit Leraren (SBL).
  • De kennisbases die zijn beschreven in Een goede basis.
  • Een Europees Kwalificatiekader (EKK), waar opleidingen aan moeten voldoen.

Ook zullen pabo's in hun onderwijs aandacht moeten schenken aan de kaders die relevant zijn voor het beroepenveld van hun studenten: de kerndoelen basis- en speciaal onderwijs en de referentiekaders voor taal en rekenen. Daarnaast vragen recente ontwikkelingen in de onderwijspraktijk en de wetenschap om aandacht.

NB  Zowel SBL als EK​K werken op dit moment aan wijzigingsvoorstellen. Omdat deze nog in ontwikkeling zijn, zijn op deze website de nu geldende documenten gebruikt.

 

Bronnen

Stichting Beroepskwaliteit Leraren en ander onderwijspersoneel. (2004). Bekwaamheidseisen leraren.

Commissie Kennisbasis Pabo. (2012). Een goede basis. Advi​es van de Commissie Kennisbasis Pabo. Den Haag: HBO-raad.

Europese Commissie (2008). Het europees kwalificatiekader voor een leven lang leren (EKK). Luxemburg: Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen.