Samenwerking en afstemming

1-10-2015

​​​​​​​

W&T is vakoverstijgend en brengt de ontwikkeling van de W&T-componenten houding, vaardigheden en kennis samen. W&T-componenten komen bij verschillende vakken op verschillende momenten aan de orde. 

Samenwerking en afstemming tussen en binnen vakgebieden is nodig om versnippering in het onderwijsaanbod te voorkomen, en om voor studenten de samenhang tussen de vakken inzichtelijk te maken. Het gaat daarbij over het te hanteren begrippenkader bij W&T, de inhoudelijke en curriculaire opbouw van W&T binnen de opleiding en over de processen onderzoeken en ontwerpen bij W&T. Samenwerking en afstemming leveren zo een bijdrage aan consistentie in de aanpak van W&T binnen de gehele opleiding en daardoor aan herkenbaarheid en inzichtelijkheid van W&T voor studenten.

Wat is nodig?Hoe kan het?
Samenwerking en afstemming tussen docenten binnen en buiten hun (vak)sectie over de kerncomponenten van W&T-onderwijsDe opleiding stuurt en faciliteert de samenwerking tussen de wereldoriënterende vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. Doel is om bij deze vakken duidelijkheid te verschaffen in en voor afstemming te zorgen over de samenhang in de vakinhoud en de overeenkomsten in vakdidactiek. Bij de uitvoering van het onderwijs kunnen docenten na onderling overleg deze samenhang in de vakinhoud en overeenkomsten in vakdidactiek in de verschillende onderwijseenheden aan de orde laten komen.

Voor het bevorderen van de integratie van de wereldoriënterende vakken met taal, rekenen, kunstvakken en pedagogiek zorgt de opleiding dat er inhoudelijk afstemmingsoverleg is tussen de docenten van de wereldoriënterende vakken met de taalsectie, de rekensectie, de kunstsectie en de pedagogische sectie. De reden daarvoor is dat bij W&T-onderwijs vaardigheden op het gebied van taal en rekenen nodig zijn. Bij de beeldende vakken is er overeenkomst in de didactische aanpak. Input uit de pedagogische vakken is relevant voor de ontwikkeling van de wetenschappelijke houding. Integratie van deze vakgebieden met W&T-onderwijs is relevant om de volgende redenen:
 • Voor studenten wordt de samenhang tussen het onderwijs in de verschillende vakken duidelijker
 • Integratie kan een bijdrage leveren aan het beperken van de overladenheid van het opleidingscurriculum
 • Gemeenschappelijk taalgebruik bij W&T binnen de verschillende vakgebieden
In het afstemmingsoverleg binnen en tussen de vaksecties vindt overleg plaats over de omvang en plaats van W&T in het curriculum:
 • De verdeling over kerndeel en profieldeel
 • Mogelijke afstudeervarianten in W&T
Daardoor weten docenten van elkaar wanneer welke aspecten van de W&T-componenten aan de orde komen. Ze kunnen voortbouwen op W&T-aspecten in voorafgaande onderwijseenheden en preluderen op de komende onderwijseenheden. Ook kunnen ze voor studenten de verbinding leggen naar W&T in de verschillende onderwijseenheden.

Gemeenschappelijk taalgebruik binnen de opleiding over W&TDe opleiding heeft nadrukkelijk aandacht voor het hanteren van een begrippenkader binnen de opleiding over W&T-processen bij de:
 • Vvaardigheden en denkwijzen bij W&T
 • Generieke vaardigheden:
  • Relevante taalvaardigheden voor W&T
  • Relevante rekenvaardigheden voor W&T
Ook is er afstemming over de aanpak, met name het W&T-gehalte van het opleidingsonderwijs. Enerzijds in de context van voorbeeldmatige uitwerkingen van W&T binnen de vakken en anderzijds in de context van het uitvoeren van onderzoek door studenten in hun stageklas (reflective practitioner).