W&T en de vakgebieden

1-10-2015

​​

Operationaliseren van W&T binnen de vakgebieden

Vanuit de opleidingsbrede visie op W&T worden de vakgebieden uitgewerkt in onderwijseenheden waarvan de W&T-componenten houding, vaardigheden (met denkwijzen) en kennis onderdeel van zijn. Er wordt rekening gehouden met verschillende opleidingsfasen (kern- en profieldeel in de initiële fase) en niveaus waarmee studenten de opleiding kunnen verlaten. 

In het leerplankader W&T voor het basis- en speciaal onderwijs zijn de W&T-vaardigheden en -denkwijzen op een generieke manier uitgewerkt in onderzoeken en ontwerpen met subvaardigheden. De vakspecifieke inkleuring voor de vakgebieden komt tot uiting in de onderwerpen die aan de orde komen. Daardoor worden de vaardigheden en denkwijzen voor studenten overzichtelijk en toepasbaar voor alle (OJW-)vakken.

Wat is nodig?Hoe kan het?
Inhoudelijke afstemming binnen en tussen vakgebieden over de vakinhoud, samenhang en integratie

Bij de uitwerking van de opleidingsvisie is inhoudelijke afstemming over de W&T-inhoud binnen de OJW-vaksectie of tussen de OJW-vakken AK, GS, N&T wenselijk. Het expliciteren van de samenhang door docenten kan een vervolg krijgen in de onderwijseenheden, waardoor ook voor studenten de samenhang inzichtelijk wordt.

Afstemming met andere leergebieden, met name taal, rekenen-wiskunde, kunstzinnige oriëntatie en pedagogische vakken is wenselijk.

Inhoudelijke afstemming over de opbouw van het W&T-curriculum

Bij de opbouw wordt gezorgd voor een leerlijn voor de ontwikkeling van de W&T-inhoud binnen de initiële fase: voor het kerndeel aansluitend naar het profieldeel. Dit vormt een minimum programma, waarin studenten houding, vaardigheden en denkwijzen, en kennis ontwikkelen over W&T. In de context van onderzoeker/ontwerper voeren studenten een eigen onderzoek en ontwerp uit. In de context van aspirant leraar voeren studenten W&T-onderwijs uit in de onderwijspraktijk. In het profieldeel kunnen studenten zich ook tot W&T-specialist ontwikkelen.

Ook hier is afstemmen met andere vaksecties wenselijk: taal, rekenen-wiskunde, kunstzinnige oriëntatie en pedagogische vakken.​​​​​​​