Doel van W&T in de opleiding

1-10-2015

​​​​​​​​​​​​​​​​

Studenten leren in generieke zin over onderzoeken en ontwerpen, over stappen in de onderzoeks- en ontwerpcyclus en over overeenkomsten en verschillen in onderzoeken en ontwerpen. Daarnaast leren ze over de didactiek onderzoekend en ontwerpend leren in de basisschoolpraktijk, waarbij leerlingen leren door het uitvoeren van onderzoek en het maken van ontwerpen. Naast theoretische achtergrondinformatie leren studenten van voorbeeldlessen uit de opleidings- en basisschoolpraktijk.

Wat is nodig?Hoe kan het?
Studenten voorzien van generieke achtergrondinformatie over het proces van onderzoeken en ontwerpenOm stude​​​​​​​nten kennis en inzicht te verschaffen in W&T krijgen ze achtergrondinformatie over onderzoekend en ontwerpend leren. Dat kan in de vorm van literatuur (handboeken en handreikingen), videomateriaal of door gastcolleges van wetenschappers of technologen/technici, die vertellen over hun manier van werken. Afhankelijk van de opleidingsdidactiek verwerken studenten de achtergrondinformatie individueel of in groepen. Deze achtergrondinformatie vormt de basis voor aan W&T-gerelateerd onderwijs op de opleiding, waardoor een gemeenschappelijk(e) taal en denkkader ontstaat en het W&T-onderwijs binnen de opleiding op elkaar aansluit.
Studenten voorzien van achtergrondinformatie over de componenten van W&T-onderwijs

W&T kent verschillende componenten:

  • Wetenschappelijke houding met inter- en intrapersoonlijke gedragsaspecten
  • Vaardigheden en denkwijzen met vakspecifieke uitwerkingen voor W&T bij de zaakvakken
  • Generieke vaardigheden waar de verbinding met taal, rekenen en 21e eeuwse vaardigheden wordt gelegd
  • Kennis over het onderzoeks- en ontwerpproces en aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek
Studenten informeren over didactische aanpakken bij W&T-onderwijs

Didactische aanpakken die relevant zijn bij W&T-onderwijs worden aangereikt aan studenten. Gebruik daarbij videobeelden die tekstuele informatie kunnen concretiseren en ondersteunen. Schenk daarbij aandacht aan:

Leg ook relaties met de W&T-componenten uit het leerplankader W&T.

Studenten ervaren W&T-onderwijs in de opleidingDe didactische aanpak wordt in de opleiding in een voorbeeldles in praktijk gebracht. De leraarsrol wordt uitgevoerd door een opleidingsdocent, een stagementor of een (hogere jaars) student. Studenten ervaren als leerlingen verschillende didactische aanpakken voor W&T. Na afloop wordt door opleidingsdocent en mentor met studenten gereflecteerd op hun ervaringen, op het herkennen van de W&T-componenten, op het gebruik van materialen, methoden, externe instellingen die W&T-activiteiten verzorgen, op samenhang en integratie, op aspecten als jongens/meisjes-problematiek, open en gesloten werken, evalueren en toetsen van de W&T inhoud. Tevens kan dit voorbeeld studenten inspireren en aanknopingspunten geven voor hun W&T-les in de stageschool. Door video-opnames te maken van deze voorbeeldlessen ontstaat een beeldbank die studenten en docenten kunnen raadplegen tijdens lessen in de opleiding en de stagescholen. Ook kunnen ze worden gebruikt in de postinitiële fase bij het nascholen van zittende leraren.