Wetenschap en technologie op de pabo

1-10-2015

 

NB  Dit is een herziene versie van de handreiking op wentopdepabo.slo.nl nu geïntegreerd in deze website.

​​​​​​​​​​Naar een integraal opleidingsaanbod

Dit onderdeel geeft suggesties en achtergrondinformatie bij de implementatie van wetenschap en technologie in het opleidingscurriculum en voor de uitvoering in de opleidingspraktijk. De suggesties sluiten aan op de kennisbases voor de pabo en kunnen bijdragen aan oplossingen voor knelpunten die zijn gesignaleerd in het onderzoeksrapport Wetenschap en Technologie op de pabo's.

De volgende vragen staan centraal:

 1. Wat is de opleidingsvisie en hoe vinden kwaliteitszorg en borging van W&T plaats?
  Implementatie van W&T in het curriculum kan niet zonder een opleidingsvisie. Voor een duurzame implementatie worden relevante, nieuwe ontwikkelingen meegenomen. Ook worden afspraken gemaakt over kwaliteitszorg en borging van W&T in de opleiding.
 2. Wat vraagt W&T van het opleidingscurriculum?
  Doel van W&T in het curriculum met aandacht voor samenhang en integratie van vakken, de contexten voor studenten en enkele voorbeelden van scenario's voor opleidingsonderwijs.
 3. Wat vraagt W&T van de opleidingsdocenten?
  Wat is nodig om ervoor te zorgen dat docenten voldoende W&T-competent zijn?
 4. Wat vraagt W&T van de stageschool?
  De stageschool heeft W&T-competente leraren die studenten kunnen begeleiden bij hun W&T-stagelessen.

NB  De ontwikkeling van deze handreiking is in opdracht van het ministerie van OCW. Bij het streven om W&T vanaf 2020 structureel in te bedden in het curriculum van het basisonderwijs, moeten toekomstige leraren basisonderwijs goed worden voorbereid op het lesgeven in W&T. Daarnaast moeten ook zittende leraren zich de aanpak en inhoud van W&T eigen maken.


 

Bron

Casteren, W. van, Broek, A. van den, Hölsgens, R., & Warps, J. (2014). Wetenschap en Technologie op de pabo's. Een inventarisatie van de stand van zaken 2013. Nijmegen: ResearchNed.