Reflecteren, waarderen en oordelen

1-10-2015

  Kenmerken van het kind:
REFLECTEREN, WAARDEREN EN OORDELEN
Reflectie
De leerling kan reflecteren op zijn eigen handelen en dat van medeleerlingen, zowel tijdens het onderzoeks- en ontwerpproces als achteraf bij Onderzoeken
vraagt zich af:
 • is de onderzoeksvraag onderzoekbaar?
 • wordt de juiste variabele op de juiste manier gemeten?
 • leveren interviewvragen de gewenste informatie op?
 • worden de juiste bronnen geraadpleegd?

bij Ontwerpen
vraagt zich af:
 • is het probleem voldoende geanalyseerd?
 • zijn alle eisen voor de oplossing wel geformuleerd?
 • worden de juiste materialen en gereedschappen gebruikt?

algemeen
 • verwoordt de ontwikkeling van eigen kennis en inzichten
 • signaleert hiaten in eigen kennis
 • reflecteert op het onderzoeks- en ontwerpproces in relatie tot het eigen leerproces (metacommunicatie)
 • reflecteert op waarderen en oordelen
Waarderen en oordelen
De leerling kan het onderzoeks- en ontwerpproces en de daarbij bereikte resultaten waarderen en beoordelen bij Onderzoeken
 • vergelijkt de onderzoeksopbrengst met de onderzoeksvraag
 • beoordeelt of de onderzoeksvraag voldoende is beantwoord
 • toont waardering voor gevonden patronen en wetmatigheden
 • geeft een beargumenteerd oordeel over een situatie (in bijv. de omgeving) of over een technische toepassing
 • onderscheidt en benoemt maatschappelijke en persoonlijke overwegingen bij het oordeel

bij Ontwerpen
 • vergelijkt het eindproduct met de eisen van het ontwerp
 • beoordeelt of het eindproduct voldoet aan de gestelde eisen
 • waardeert producten van anderen

algemeen
 • waardeert de oordelen van anderen en geeft een gefundeerde mening